Výroční členská schůze 24.2.2024 – zápis

Program schůze MO ČRS Hovorčovice 24.2.2024

1. Volba komisí

2. Zpráva o činnosti MO za období od poslední schůze a zpráva o činnosti v roce 2023 -předseda Víťa

3. Zpráva hospodáře – Jaroslav Král

4. Zpráva Pokladní a Vedoucího mládeže – Jan Čvančara

5. Zpráva Dozorčí komise – J. Dusil

6. Zpráva Jednatele – Petr Kopecký

7. Zpráva vodohospodáře, rybářská stráž – J. Kopecký

8. Zpráva brigádního refernta – P. Král

9. Slovo zastupitele OÚ – J. Šimánek

10. Diskuse

11. Závěr

Zápis z členské výroční schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace v Hovorčovicích konané dne 24.2.2024 v restauraci Privat Grill Hovorčovice

Program: viz příloha 1  ,   Účast: viz.připojena prez. listina

Jednání schůze zahájil v 10 15h. předseda MO Vítězslav Král, vzpomněl na zesnulého dlouholetého člena J. Nohavu  a požádal o 1 minutu ticha, poté pověřil vedením schůze jednatele p. Kopeckého. Ten přednesl program, který byl jednomyslně schválen.

  1. Volba komisí Mandátová i návrhová ve stejném složení: M. Kaftan, J. Šimánek, R. Bunc

Proběhla volba: pro 17 proti 0 zdržel 0

2. Zpráva o činnosti MO za minulé období  – V. Král

Zhodnotil uplynulé období všech naplánovaných činností MO, zkontroloval usnesení z minulé schůze, informoval všechny přítomné o splnění úkolů a hovořil o připravovaných akcí na rok 2024.

3. Hospodáře – J. Král

Informoval přítomné o počtech členů, porovnával tyto stavy členů s uplynulými lety. Dále ohlásil nové termíny prodejů povolenek pro rok 2024 , apeloval na včasné odevzdávání úlov.  lístků , připomněl, že  termíny jsou zveřejněny  na webu organizace. Upozornil všechny přítomné na nemožnost zakoupení povolenek a vyřízení čl. povinností v jiném než uvedeném čase, tj. úředních hodinách. Požádal členy o vstřícnost při nově zaváděném systému RIS a možné prodloužené době v prvním startovacím prodeji.

4. Zpráva pokladní a vedoucí mládeže – J. Čvančara

Informoval přítomné o stavu hotovosti na pokladně spolku a bankovním účtu. Hovořil o termínech konání kroužku na rybníku v Hovorčovicích, počtu dětí a plánovaných závodech, dětském dnu. Informoval o možnostech složení zkoušek nových uchazečů a v kterém termínu probíhají. Každá lichá středa od 17h. v klubovně u rybníka a za přítomnosti RZ.

5. Zpráva dozorčí komise – J. Dusil

     p. Dusil informoval členskou schůzi, že DK neshledala žádných závad v hospodaření organizace.

6.  Zpráva jednatele – P. Kopecký

 Přečetl návrh rozpočtu na rok 2024, informoval přítomné o možnosti nahlédnout do účetnictví spolku, odsouhlasení a předání podkladů k finálnímu zpracování DP externí firmou. Informoval členy o finanční podpoře ze strany obecního úřadu Hovorčovice, která výrazně zkvalitňuje činnost spolku. Podrobně informoval o nasazení  RIS , informoval přítomné o možnosti zapojení se do systému. Upozornil na stále narůstající časovou a  administrativní náročnost vedení a řízení spolku. Informoval o rozdělení této činnosti mezi předsedu a jednatele MO.

7.  Zpráva vodohospodáře  – J. Kopecký

Jako ryb. stráž upozornil na nejdůležitější změny v ryb. zákoně. Upozornil na přísné poměry RS na středočeských a jihočeských revírech, nutnosti správných zápisů do nových úlovkových listů.

8.  Zpráva brigádního referenta

Krátce pohovořil o pracích provedených v uplynulém roce na rybníku v Hovorčovicích, poděkoval těm, kteří se podíleli na odpracovaných brig. hodinách. Sdělil  přítomným, že jsou pro rok 2024 naplánované 2 brigády , jarní a podzimní a přesné termíny jsou zveřejněny na webu MO.

9.  Slovo zastupitele OÚ- J.Šimánek

Za obec Hovorčovice poděkoval rybářům za dobrou komunikaci a spolupráci za údržbu rybníka. Informoval o připravované výzvě podpory fin.  prostředků pro spolky na rok 2024.

10. Diskuse: p. Douda : Proč musí uklízet nepořádek, který nezanechal na lovícím místě , ale již tam byl.

Odpověď: J. Kopecký – Popsáno přesně v ryb. řádu, každý rybář je povinen své místo uklidit před zahájením lovu.

p.Kopecký : Kdy bude opraveno zábradlí u rybníka na hrázi? Odpověď p.Šimánek zajistí ve spolupráci s panem Budským, který byl pověřen přímo ÚSMP.

J. Král upozornil na neplatnost územní povolenky na revírech republikové rady (ÚN Orlík, ÚN Trnávka, VK Račice a Morava 24) , nutno zakoupit místní, lépe celosvazovou  nebo celorepublikovou.

J. Dusil: Navrhl zda by zájezd organizovaný na letošní rok mohl být hrazen MO o 1 den déle? Proběhlo hlasování všech přítomných členů 13 – pro , 3 – proti, 1- zdržel se

Na rok 2024 byl odsouhlasen zájezd , hrazen na 3 noci.

Usnesení: Předseda návrhové komise J. Šimánek přednesl návrh Usnesení je součástí (přílohou) zápisu. Proběhlo hlasování Pro 17, proti 0 , zdržel se 0. Hlasováním bylo usnesení schváleno.

11. Závěr  – Schůze byla ukončena předsedou MO v 11 30 hod.

Zapsal v Hovorčovicích 25.2.2023

Petr Kopecký –  jednatel MO ČRS Hovorčovice

Usnesení

členské schůze MO ČRS v Hovorčovicích

konané dne 24.2.2024v restauraci Privat Grill

Členská schůze schvaluje:

a) zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze,

b) účetní závěrku za rok 2023

c) rozpočet na rok 2024

e) zprávu pokladní, vedoucího kroužku a rybářské stráže

f) schvaluje prodloužení zájezdu o 1 den, členům hradí MO

Členská schůze bere na vědomí:

zprávu dozorčí komise

zprávu jednatele

zprávu RS

zprávu brigádního referenta

zprávu hospodáře

Členská schůze ukládá:

zajistit:

a) rybářské závody členů MO

b) dětské závody

d) zájezd

e) Rybářskou zábavu