Zápis 4/2022 ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicich konané 13.9.2022

Schůze se zúčastnili členové výboru viz prezenční listina

Předseda: V. Král

Místopředseda: J.Vegricht

Jednatel : P. Kopecký

Hospodář: J. Král

Vodohospodář: J. Kopecký

Brigádní referent : P.Král

Správce rybníka a klubovny : M.Dauda

Pokladník, vedoucí mládeže: Jan Čvančara

Program

1.Zahájení

2. Schůze výboru, podzim 2022

3. Zhodnocení jarních a feederových závodů

4. Zapůjčka klubovny p.Novák

5. Nadcházející akce

6. Dotace – čerpání

7. Elektřina v klubovně

8. Projednání stížností

9.Závěr

1.Zahájení

Shůze byla zahájena v 19 30 hod předsedou V.Králem, který přivítal všechny přítomné a přednesl program, doplnili ho ostatní čl.výboru p.Kopecký, J.Vegricht, M.Dauda.

2. Schůze výboru, podzim 2022

Byl projednán návrh nového termínu schůzek výboru MO do konce roku 2022 a to každé první úterý v měsíci od 19 hodin. Návrh odsouhlasen.

3. Zhodnocení jarních a feederových závodů

Výbor zhodnotil, závody jako organizačně zvládnuté. Osvědčil se nově termínově odzkoušený plán jarních závodů v sobotu dospělí a v neděli dětský den- děti. Závody proběhly ve dnech 27 a 28.5.2022. Výbor poděkoval p. Páralovi a V.Královi za vyřízení sponzorského daru od Kooperativa pojišťovna.

4. Zapůjčka klubovny p.Novák

Výbor MO odsouhlasil zapujčení klubovny členovi J. Novákovi na den 15.9.2022 od 17-20h. Podepsána nájemní smlouva, klubovnu předá a převezme A.Dauda.

5. Nadcházející akce

Výbor MO projednal organizaci nadcházející akce , Starostenský guláš.

6. Dotace – čerpání

Byl nám snížen fin. požadavek na dotaci od obce. Rozdělení fin. prostředků zůstává tak jak výbor naplánoval viz. Zápis 4.4.2022, výbor poníží částky na jednotlivé úhrady. Nákup kuchyňského vybavení klubovny zajistí M.Dauda, regály garáž V.Král, úklidové nářadí P. Král.

7. Elektřina v klubovně

Byla projednána el.energie, spotřeba naší klubovny. Výbor neshledal žádný nadměrný odběr 2021-2022, přeplatek 734,-Kč byl vrácen na náš účet. Zálohy na příští rok ve výši 400,-Kč zůstanou stejné.

8. Projednání stížností

Projednána stížnost na člena D.Makal za nevhodné a vulgární jednání vůči školní akci na rybníku. Věc byla vyřešena domluvou. Dále byla projednána stížnost starosty obce doručená našemu spolku a ÚSMP občanů Hovorčovic na ukrajinské rybáře a nerybáře. Celou situaci ohledně uvedeného bude řešit aktivně profesionální RS územního svazu, kterou přislíbil Z.Mužík jednatel ÚSMP s kooperací obecní policie Hovorčovice.

9. Závěr:

Schůze byla zakončena v 21 05 hodin.

Zapsal:

Petr Kopecký jednatel MO