Zápis z výborové schůze 11.2.2015

Hovorčovice 11.2.2015

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicích

konané 11.února 2015

Schůze se účastnili všichni členové výboru viz.prezenční listina.

Předseda : Jiří Vegricht

Místopředseda: Jan Žák

Jednatel, administrátor: Petr Kopecký

Hospodář: Miroslav Novák

Vodohospodář:  Josef  Kopecký

Brigádní referent: Petr Makal

Pokladník: Stanislav Havelka

Účetní: Jiří Dusil

Dozorčí komise: Jiří Hrabar (ml.)

Schůze byla zahájena v 19 20h. předsedou J.Vegrichtem, který přivítal všechny přítomné a vyjádřil spokojenost s maximální účastí na této výborové schůzi a přednesl program.

Program

1.Seznámení s výsledkem jednání se zástupci Územního svazu města Prahy (dále jen ÚSMP), ohledně čištění rybníka v Hovorčovicích. Podepsaná nájemní smlouva ohledně umístění klubovny.

2. Návrh na zřízení trvalého sídla, místa popisného a adresy naší MO.

3. Program výroční schůze na 28.2.2015

4. Návrh na zvýšení brigád za odpracovanou hodinu.

5. Občerstvení na závodech v naší MO.

6. Zájezdy na rok 2015

7.Závěr,volná diskuse.

 

1.Seznámení s výsledkem jednání se zástupci Územního svazu města Prahy (dále jen ÚSMP), ohledně čištění rybníka v Hovorčovicích. Podepsaná nájemní smlouva ohledně umístění klubovny.

Dne 11.2.2015 v 13 00 hodin proběhlo v Hovorčvovicích jednání se zástupci ÚSMP a s přizvanými zástupci firem , kteří se hodlají účastnit vyhlášeného výběrového řízení na čištění rybníka v Hovorčovicích. Bylo domluveno, že do 17.3.2015 podají zástupci zmíněných firem své nabídky a ÚSMP vybere nejvhodnějšího uchazeče dle ceny a referencí. Po výběru firmy bude následovat koncem března vypuštění rybníka a následné odbahnění. Usazeniny budou použity na zprůchodnění rybníka a to kolem jeho celého obvodu. Práce proběhnou do konce letních měsíců a na podzim by se měl rybník napouštět. Takový je výhled a takto jsme byli se situací seznámeni.

Setkání zástupců ÚSMP a za nás předseda j.Vegricht, jednatel P.Kopecký a br.ref. P.Makal, bylo využito k podpisu připravené nájemní smlouvy. Umístění naší klubovny u rybníka bylo tímto oficiálně zlegalizováno.

2. Návrh na zřízení trvalého sídla, místa popisného a adresy naší MO.

Dle nové legislativy a právních předpisů musí mít každá místní organizace správné označení a trvalou adresu. V současné době byla adresa zpravidla na adrese předsedy nebo jiného činitele výboru. Po konzultaci se starostou Hovorčovic byla adresa naší organizace domluvena na Obecním úřadě. V naší nově vzniklé klubovně není možné adresu zapsat, protože klubovna je mobilní a nemá číslo popisné zapsané v katastru nemovitostí. Naše nová adresa tedy bude znít:

Český rybářský svaz, místní organizace Hovorčovice                                                                                                                            Revoluční 33 , 250 64 pošta Měšice

3. Program výroční schůze na 28.2.2015

Byl nastíněn program schůze a jednotliví funkcionáři předloží své zprávy. Byla domluvena cena na občerstvení ve výši max. 80kč/člen. Jídlo + nápoj. Počet členů bude zjištěn a uhrazen dle prezenční listiny. Zajistí brigádní referent a pokladník. Zvýšení cen za neodpracované brigády viz.bod 4.

4. Samostatným bodem byla diskuse ohledně navýšení příspěvku za neodpracovanou brigádní hodinu. Toto téma je již dlouho řešeno a jsme za něj napadáni a popotahování i z jiných MO. Cena 40Kč/h je pod normálem celostátního průměru. Na schůzi padly návrhy až k 60Kč/h. Po delší diskusi byla návrhová cena pro výroční schůzi stanovena na 50Kč/h.

5. Občerstvení na závodech v naší MO.

Bylo odhlasováno jednomyslně, že občerstvení na závodech konaných u rybníka v Hovorčovicích bude i nadále zajišťovat předseda organizace Jiří Vegricht. Jako zázemí těchto dvou akcí v roce bude využita naše klubovna. Dále bylo umožněno organizovaným členům možno přinést na zmíněné akce své kulinářské výrobky a pohostit tak ostatní členy nezištnou formou. Tím bylo toto téma uzavřeno.

6. Zájezdy na rok 2015

Co se týče zájezdů pro rok 2015 byly navženy tradičně dva. Jaro a podzim, bližší informace a odhlasování zájezdů proběhne na výroční schůzi. Výborem byla stanovena navrhovaná cena cestovného na osobu  takto:

do vzdálenosti 100km  150kč/člen                        nad 100km  200kč/člen

Návrhem bylo uskutečnit letošní závody na zájezdu z důvodu nemožnosti konání na vypuštěném rybníku v Hovorčovicích. Další vyjádření mohou vznést členové na výroční schůzi.

7.Závěr,volná diskuse.

Schůze byla zakončena ve 21 00 hodin. Všichni navzájem zkonstatovali velkou pohostinnost a po oficialním zakončení schůze probíhala neméně přínosná debata již jiným nepracovním směrem.

 

Jenatel MO ČRS Hovorčovice

Petr Kopecký