Zápis z výborové schůze 7.10.2015

Zápis z výborové schůze 7.10.2015


Zápis ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicích
konané 7. října 2015 v rybářské klubovně u rybníka.
Schůze se zúčastnili členové výboru viz.prezenční listina.
Předseda : Jiří Vegricht-přítomen
Místopředseda: Jan Žák – neomluven
Jednatel, administrátor: Petr Kopecký-přítomen
Hospodář: Miroslav Novák – omluven
Vodohospodář:  Josef  Kopecký-přítomen
Brigádní referent: Petr Makal – neomluven
Pokladník: Stanislav Havelka-přítomen
Účetní: Jiří Dusil-přítomen
Dozorčí komise: Václav Havlíček-přítomen
Schůze byla zahájena v 19.00h. předsedou J.Vegrichtem, který přivítal všechny přítomné a omluvil p.Nováka z neúčasti na schůzi. Předal slovo jednateli P.Kopeckému, který přednesl program:
Program:
1. Stanovení nových termínů výborových schůzí
2. Pevně dané termíny brigád, zájezdů a zkoušek nových členů
3. Vývěska na klubovně
4. Zábava a její financování
5. Dopis předsedy ČRS A. Šíma
6. Schůze předsedů MO
7.Webové informace, nákup hmotného majetku – PC
8. Zájezd Radava – zhodnocení
9.Závěr
1. Stanovení nových termínů výborových schůzí
Výbor se jednohlasně dohodl o novém termínu výbor. schůzí. Nově platí první pondělí v měsíci od 19h v klubovně. V letních měsících se výbor neschází.
2. Pevně dané termíny brigád, zájezdů a zkoušek nových členů
Jednatel P. Kopecký navrhuje jednotné termíny konání zájezdů a dvou společných brigád. Termíny budou upřesněny na členské schůzi. Rovněž vypisování zkouškového termínu bude jednou v roce.

3. Vývěska na klubovně
Informační vývěska na nové klubovně není stále nainstalována. Věc má na starosti předseda J. Vegricht, který informoval přítomné o zjednání nápravy do příští výborové schůze.
4. Zábava a její financování
Rybářská zábava proběhne 21.11.2015 od 20h v restauraci Privat Gril. Dotace obce ve výši 10.000,-Kč bude proinvestována na kapelu, pohoštění a ceny do soutěže (tombola).
5. Dopis předsedy ČRS A. Šíma
Byl nám doručen dopis předsedy Českého rybářského svazu z.s. JUDr. Alexandra Šímy v kterém žádá o poskytnutí všech kontaktů na naše členy z důvodu zasílání časopisu Rybářství . Tento časopis je tiskovým orgánem ČRS . Citace s dopisu:
Obracím se na Vás se žádostí o pomoc a spolupráci při propagaci tohoto časopisu. Chtěl bych oslovit každého člena, doručit mu aktuální výtisk Rybářství a tím mu umožnit, aby se s časopisem seznámil a sám rozhodl k jeho pravidelnému odběru.
Chci tedy využít možnosti, kterou mi předpisy dávají(§ 236 odst.1 obč. Zákoníka, §7 odst. 8 Stanov ČRS) a požádat Vás o poskytnutí kontaktů (jméno,příjmení,adresa) na členy Vaší organizace.
Dopis byl vyhodnocen tak, že není vedena podrobná evidence členů. tzn vedeme pouze jména nikoliv adresy. Bude zajištěná řádná evidence členů. Ta bude probíhat plynule při styku hospodáře s jednotlivými členy.
6. Schůze předsedů MO ČRS
Schůze předsedů jednotlivých MO proběhne v restauraci Vrtule Praha 4 20.10. od 16 h. Náš předseda Jiří Vegricht se schůze účastní a bude nás informovat na příští schůzi.
7.Webové informace, nákup hmotného majetku – PC
Jednatel informoval přítomné členy o nutnosti nákupu přenosného počítače do naší organizace. Veškerou agendu dosud vedl na soukromém PC, které dosloužilo. Z tohoto důvodu nebylo možné zpravovat webovou aplikaci www.rybari-hovorcovice, kde zveřejňujeme naše aktivity.
8.Zájezd Radava – zhodnocení
Zájezd 26-28.9.2015 na Orlíku v kemu RADAVA byl hodnocen celkově kladně. Jako vždy se členové hlásili na poslední chvíli a ještě týden před odjezdem nebyl znám přesný počet členů. Bylo vytknuto jednateli P. Kopeckému, že zájezd nebyl zveřejněn na webu. Ten se odvolal viz bod 7.
9.Závěr

Schůze byla zakončena ve 20.30 hodin. bohatým pohoštěním a volnou diskusí.
Jednatel MO ČRS Hovorčovice
Petr Kopecký