Výroční členská schůze 26.2.2022- Zápis

V Hovorčovice 26.2.2022

Zápis z členské výroční schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace v Hovorčovicích

konané dne 26.2.2022 v restauraci Privat Grill Hovorčovice

Přítomno: 29 členů (viz. prezenční listina)

Schůzi zahájil předseda J. Vegricht v 10:15 hodin, přivítal všechny přítomné a poděkoval za účast. Určil řízením schůze jednatele Petra Kopeckého a předal mu slovo.

Jednatel rovněž přivítal přítomné a přečetl program schůze, dotázal se na jeho schválení. Program schůze byl jednomyslně odhlasován a je přílohou I. Zápisu.

  1. Volba komisí

a)Mandátová p. Lec Milan

p. Toman V.

p. Král V.

Proběhla volba : pro 29 proti 0 zdržel 0¨

b)Volební p. Lec Milan

p. Toman V.

p. Král V.

Proběhla volba : pro 29 proti 0 zdržel 0

c)Návrhová p. Lec Milan

p. Toman V.

p. Král V.

Proběhla volba : pro 29 proti 0 zdržel 0

  1. Zpráva o činnosti MO za minulé období – Jiří Vegricht

Mluvil o proběhnutých akcích v roce 2021 jmenovitě zájezd a závod na hovorčovickém rybníku. Omluvil ostatní plánované akce, které se nemohly uskutečnit z důvodu pandemie covid-19. Poděkoval vedoucímu mládeže za vedení rybářského kroužku dětí. Ocenil práci výboru MO.

  1. Zpráva hospodáře – Jaroslav Král

Informoval přítomné (číselně) o množství úlovků na rybníku v Hovorčovicích a o počtu prodaných povolenek. Upozornil členy na nové lístky a jak do nich správně zapisovat čísla revírů. Zmínil nově zavedený a osvědčený prodej povolenek skrze okénko v klubovně u rybníka.

  1. Vedoucí mládeže – Jan Čvančara

Přečetl pokladní zprávu – stav hotovosti a banky. Uvedl termíny kroužku a počet dětí, které ho mohou navštěvovat. Blíže informoval přítomné o jeho náplni.

  1. Dozorčí komise – Jiří Dusil

Konstatoval, že dozorčí komise neshledala závad v hospodaření spolku.

  1. Zpráva jednatele – Petr Kopecký

Nejprve informoval o dění v ÚS a sjednocení finančních náhrad za brigády. RIS stagnuje-stále běží výběr firmy, dále vedeme v EVMO, byl vyplněn informační oběžník, zájem 2 členů o RS. Přečetl plánovaný kalendář akcí na rok 2022. Hovořil o klubovně a jejím účelu. Nakonec požádal přítomné o schválení uzávěrky a rozpočtu na rok 2022. Poslední možnost nahlédnutí do účetnictví před odevzdáním externí účetní firmě.

  1. Zpráva vodohospodáře, rybářská stráž – Josef Kopecký

J. Kopecký nejprve hovořil o úhynu ryb v hovorčovicém rybníku na jaře 2021. Jmenovitě karas st.-nemoc. Informoval o násadách do hovorčovického rybníka, zdůraznil povinnost úklidu kolem lovného místa na přísnost RS zejména ÚS Jižní Čechy a dále o změnách na jednotlivých revírech.

  1. Slovo starosty Hovorčovic – Jiří Novák

p. Novák pozdravil přítomné, poděkoval spolku za dobré vztahy mezi spolkem a obcí, ocenil práci výboru MO, poděkoval za vzornou údržbu zeleně kolem rybníka. Odpověděl na dotazy přítomných kolem budovaných infrastruktur v obci.

  1. Volba do výboru MO a revizní komise

p. předseda volební komise M. Lec navrhl do výboru 8 členů

Za členy výboru byli zvoleni:

1. Vítězslav Král – předseda (statutární orgán)

2. Petr Kopecký – jednatel (statutární orgán)

3. Jiří Vegricht – místopředseda

4. Jaroslav Král – hospodář

5. Jan Čvančara – pokladník a vedoucí mládeže

6. Petr Král – brigádní referent

7. Josef Kopecký – vodohospodář

8. Milan Dauda – správce klubovny

pro 29 proti 0 zdr. hlasování 0

Dále proběhla volba do Revizní komise

Za členy DK byli zvoleni: J. Dusil

A. Dauda

J. Hrabar

Volba: pro 29 proti 0 zdr. hlasování 0

Za delegáta na územní konferenci byl zvolen V. Král pro 29 proti 0 zdr. hlas. 0

Podpisy jsou součástí usnesení.

10. Diskuse

p. Novák : Kdo bude nadále jednat s obcí. Odpověď: J. Vegricht – komunikovat s obcí bude po dohodě místopředseda a jednatel.

p. Srb Proč nemají členové k dispozici zdarma klubovnu? Odpověď P. Kopecký – klubovna není určena k oslavám a poplatek za pronájem je určen na amortizaci a elektřinu klubovny. Blíže byly upřesněny podmínky pronájmu klubovny u rybníka.

  1. Návrh Usnesení MO ČRS Hovorčovice

Předseda návrhové komise p. M. Lec přednesl návrh usnesení. Hlasováním bylo usnesení přijato

pro 29 proti 0 zdr. hlasování 0

Viz příloha IV. Zápisu

12. Závěr

Schůzi uzavřel v 11:45 hodin J. Vegricht.

Zápis zpracoval

Petr Kopecký

Jednatel MO ČRS Hovorčovice