Výroční členská schůze ze dne 22.2.2014

Zápis z členské schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace v Hovorčovicích konané dne 22.2.2014 v restauraci Privat Gril.

Program:

1) Zahájení

2) Projednání návrhové, mandantní a volební komise

3) Slovo předsedy, hospodáře, vodohospodáře, starosty

4) Účetní a pokladní zpráva

5) Zpráva revizní komise

6) Volby

7) Diskuse

8) Usnesení

9) Závěr

1)

Zahájení schůze v 10.15 hodin se ujal předseda organizace Jiří Vegricht, který rovněž celou schůzi vedl.

2)

Byla zvolena návrhová, mandantní a volební komise ve složení: Jaroslav Král, Bohuslav Havelka a Ivan Černík. Uvedení členové organizace byli zvoleni jednomyslně. Pro hlasovalo 45 proti hlasovalo 0, nikdo se nezdržel hlasování. Schůze se účastnilo 47 členů ze 104 (viz. prezentační listina). Předsedou mandantní komise Jaroslavem Králem bylo konstatováno, že členové nejsou vzhledem k počtu usnášení schopni. Dle stanov byla ponechána cca 20min časová prodleva na doplnění členů. Přišel jeden opozdilý člen. Celkem členů 48. Po této časové prodlevě bylo konstatováno, že členové jsou již usnášení schopni.

3)

Předseda MO ČRS Hovorčovice Jiří Vegricht zhodnotil stav rybníku v Hovorčovicích vůči vlastnickým právům a plánovanému čištění. Vyhlásil a zhodnotil výsledky rybářských závodů konaných v uplynulém roce. Zmínil kladné ohlasy na konání zájezdů pořádaných naší MO. Dále navrhnul a obeznámil členy s nutností zřízení vlastní klubovny naší MO na hrázi rybníka. Přednesl návrhy akcí pro nastávájící rok 2014. Jmenovitě: závody, zájezdy, brigády, rybářská zábava.

Hospodář MO ČRS Hovorčovice přednesl slovo o hospodaření a o prodeji povolenek, přehledu úlovků, míry a váhy ulovených ryb našich členů. Zmínil dbalost na  správné vyplnění úlovkových listů.

Vodohospodář MO ČRS Hovorčovice Josef Kopecký, zhodnotil stav násadby ryb, kvalitu vody v rybníku. Ze své pozice rybářské stráže upozornil na prohřešky rybářů vůči vykonávání rybářského práva se kterými se ve své praxi setkává. Kladl důraz na čtení rybářských stanov. Ověřování si z kterých pozemků je možno rybářské právo vykonávat. Údržbu čistoty rybníka apod.

4)

Pokladník MO ČRS Hovorčovice Stanislav Havelka krátce přednesl účetní a pokladní zprávu, bez závad. Účetní zráva byla přednesena v zastoupení S.Havelkou z důvodu nemoci účetního-ekonoma Jiřího Dusila.

5)

Revizní komise MO ČRS Hovorčovice a její předseda Jaroslav Král se vyjádřil, že revizní komise neshledala závad v hospodaření a vedení. Zmínil dva drobné přestupky.

6)

Volby do výboru MO Hovorčovice. Předseda volební komise Jaroslav Král. Hlasováním bylo rozhodnuto, že členská schůze bude volit jednotlivé členy výboru. Za členy výboru byli zvoleni :

Předseda Jiří Vegricht (pro 47, proti 0, zdrželo se 0)

Jednatel Petr Kopecký (pro 47, proti 0, zdrželo se 0)

Místopředseda Jan Žák (pro 47, proti 0, zdrželo se  0)

Hospodář Miroslav Novák (pro 47, proti 0, zdrželo se 0)

Vodohospodář Josef Kopecký (pro 47, proti 0, zdrželo se 0)

Pokladník Stanislav Havelka (pro 47, proti 0, zdrželo se 0)

Brigádní referent Petr Makal (pro 47, proti 0, zdrželo se 0)

Ekonom, účetní Jiří Dusil (pro 47, proti 0, zdrželo se 0)

Byla zvolena  nová dozorčí komise ve složení:

Předseda: Petr Míka, Členové: Jiří Hrabar ml., Václav Havlíček (pro 48, proti 0, zdrželo se 0)

7)

Diskuse: V diskusi vystoupil přizvaný host, starosta obce Hovorčovice Jiří Novák. Všeobecně hodnotil situaci v obci (rozšíření čističky odpadních vod, oprava výpusti, cesty a chodníky v obci, škola a práce s mládeží apod.) Nás se nejvíce týkala věc ohledně vyřízení pozemkových vyrovnání cest kolem rybníka. Starosta upozornil na dodržování pořádku kolem rybníka, zejména v nově otevřené části mezi zahradami. Slíbil i příspěvek na konání rybářské zábavy za podmínek účasti široké veřejnosti obce.

Dále vystoupil vodohospodář Josef Kopecký, Petr Míka – obhajoba čistoty rybníka a jeho okolí.

Petr Kopecký – upozornil na nově vzniklou webovou prezentaci www.rybari-hovorcovice.cz, doporučil zápis kontaktních údajů do prezentační listiny.

8)

Usnesení. Návrhová komise : Předseda: Jaroslav Král, členové: Bohuslav Havelka, Ivan Černík .   Předseda Jaroslav Král přednesl návrh usnesení. Hlasováním bylo usnesení přijato. Pro hlasovalo 48, proti 0, zdrželo se 0.

 U S N E S E N Í členské schůze MO ČRS v Hovorčovicích konané 22.2.2014 v restauraci Privat Gril

Členská schůze schvaluje:

a) Zprávu o činnosti MO od poslední členské schůze

b) Účetní zprávu

c) Zprávu hospodáře

d) Zprávu vodohospodáře

Členská schůze bere na vědomí:

a) Zprávu dozorčí komise

Členská schůze volí:

a) Výbor MO ČRS v Hovorčovicích ve složení:

 1. Předseda – Jiří Vegricht
 2. Jednatel – Petr Kopecký
 3. Místopředseda – Jan Žák
 4. Hospodář – Miroslav Novák
 5. Vodohospodář – Josef Kopecký
 6. Pokladník – Stanislav Havelka
 7. Brigádní referent – Petr Makal
 8. Účetní – Jiří Dusil

b) Dozorčí komise ve složení:

 1. Petr Míka
 2. Jiří Hrabar ml.
 3. Václav Havlíček ml.

Členská schůze ukládá:

a) Zajistit pořádání dvou rybářských zájezdů

b) Zajistit pořádání rybářské zábavy

c) Zajistit možnosti rybářské klubovny

d) Zajistit pořádání dvou rybářských závodů

 

9)

Závěr: Pohoštění a ukončení členské schůze.