Zápis z Výroční členské schůze 25.2.2023

Zápis z členské výroční schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace v Hovorčovicích konané dne 25.2.2023 v restauraci Privat Grill Hovorčovice

Program: viz příloha 1  ,   Účast: viz.připojena prez. listina

Jednání schůze zahájil v 10 15h. předseda MO Vítězslav Král a pověřil vedením schůze jednatele p. Kopeckého. Ten přednesl program, který byl jednomyslně schválen.

1. Volba komise

2. Zpráva o činnosti MO za období od poslední schůze a zpráva o činnosti v roce 2023

3. Zpráva místopředsedy

4. Zpráva hospodáře

5. Zpráva Pokladní a Vedoucího mládeže

6. Zpráva Dozorčí komise

7. Zpráva Jednatele

8. Zpráva vodohospodáře, rybářská stráž

9. Zpráva brigádního refernta

10. Slovo zastupitele OÚ

11. Diskuse

12. Návrh usnesení

Volba komisí:

Mandátová i návrhová ve stejném složení: p. Kratochvíl, B. Havelka, P. Schneider

Proběhla volba: pro 24 proti 0 zdržel 0

  1. Zpráva o činnosti MO za minulé období  – V. Král

Zhodnotil uplynulé období všech naplánovaných akcí, zkontroloval usnesení z minulé schůze, informoval všechny přítomné o splnění úkolů. Přečetl termín konání feederových závodů na rybníku v Hovorčovicích, startovné a popsal možnost, jak se účastnit, pravidla.

  • Zpráva místopředsedy – J. Vegricht

Poděkoval všem přítomným členům za odvedenou práci za minulá období spoluprací se spolkem, jmenoval dobré vztahy s obcí a ubezpečil přítomné o další práci pro spolek.

  • Hospodáře – J. Král

Informoval přítomné o počtech členů, porovnával tyto stavy členů s uplynulými lety. Dále ohlásil nové termíny prodejů povolenek pro rok 2023. Od 2. 1. 2023 a dále po 14 dnech, každé pondělí od 16 do 19 hod. v klubovně u rybníka. Ostatní termíny zveřejní na webu. Upozornil všechny přítomné na nemožnost zakoupení povolenek a vyřízení čl. povinností v jiném než uvedeném čase, tzn. v úředních hodinách.

Dále informoval v zastoupení za brig. referenta o termínech brigád a výsledku odpracovaných brigád v minulém období,  konkrétní odvedenou práci na březích rybníka v Hovorčovicích.

Byl podán návrh na zvýšení náhrad za neodpracovanou 1 brigádní hodinu ve výši 70,- Kč.

Proběhlo hlasování členů :
Pro návrh 17  proti návrhu 7 Zdrželo 0

  • Zpráva pokladní a vedoucí mládeže – J. Čvančara

Informoval přítomné o stavu hotovosti na pokladně spolku a bankovním účtu. Hovořil o termínech konání kroužku na rybníku v Hovorčovicích, počtu dětí a plánovaných závodech, dětském dnu.

6. Zpráva dozorčí komise – J. Dusil

     p. Dusil informoval členskou schůzi, že DK neshledala žádných závad v hospodaření organizace.

7.  Zpráva jednatele – P. Kopecký

Vyjádřil se ke změně předsedy spolku, přečetl návrh rozpočtu na rok 2023, informoval přítomné o možnosti nahlédnout do účetnictví spolku, odsouhlasení a předání podkladů k finálnímu zpracování externí firmou. Informoval členy o finanční podpoře ze strany obecního úřadu Hovorčovice, která výrazně zkvalitňuje činnost spolku. Krátce termínově informoval o nasazení nového RIS.

8.  Zpráva vodohospodáře  – J. Kopecký

Mluvil o stavu a čistotě rybníka v Hovorčovicích.  Jako ryb. stráž upozornil na nejdůležitější změny v ryb. zákoně. Dále hovořil o přísných poměrech RS na středočeských a jihočeských revírech, nutnosti správných zápisů do nových úlovkových listů. Upozornil přítomné, že od roku 2022 řeší všechny přestupky rybářů ÚS.

9.  Zpráva brigádního referenta

Byl omluven z nepřítomnosti a v zastoupení informoval J. Král viz bod 4.

10.  Slovo zastupitele OÚ- P. Budín

Krátce vyjmenoval akce, kterých se rybáři v obci účastní, poděkoval za účast.

11. Diskuse

p. Šimánek se dotazoval na přemnožení kachen na rybníku. Odpovídal J. Vegricht, pokud se situace bude nadále zhoršovat bude se řešit s majitelem USMP a jeho zásahu.

p. Dauda: Jak se bude řešit nadměrná návštěvnost UK občanů a jejich chování na rybníku?

Odpovídal V. Král, tato situace se řešila již koncem léta 2022 ve spolupráci s ryb. stráží. ÚSMP. Budou pokračovat častější kontroly RS, které budou pokračovat i v letošním roce.

Usnesení:

Předseda návrhové komise J. Kratochvíl přednesl návrh Usnesení je součástí (přílohou) zápisu. Proběhlo hlasování Pro 24, proti 0 , zdržel se 0. Hlasováním bylo usnesení schváleno.

Zapsal v Hovorčovicích 25.2.2023

Petr Kopecký

Jednatel MO ČRS Hovorčovice