Zápis ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicich konané 7.1.2020

Schůze se zúčastnili členové výboru viz prezenční listina

Předseda: Jiří Vegricht

Místopředseda: Jan Žák

Jednatel : Petr Kopecký

Hospodář: Jaroslav Král

Vodohospodář: Josef Kopecký

Brigádní referent : p.Dauda

Dozorčí komise : Jiří Dusil

Pokladník, vedoucí mládeže: Jan Čvančara – omluven

Host: V.Král

Program

1.Zahájení 2. Poděkování sponzorům

3. Vyúčtování dotace od OÚ Hovorčovice

4. Sestavení kalendáře akcí 2020

5. Feeder závody 2020

6. Banka – poplatky

7. Závěr

1.

Shůze byla zahájena v 19 hod předsedou J.Vegrichtem, který přivítal všechny přítomné a přednesl program, který doplnil jednatel p.Kopecký .

2.

Výbor MO pořádá již 3.ročník akce „Poděkování sponzorům“, kterým chce tímto náš spolek poděkovat za jejich přízeň při finanční podpoře rybářské zábavy. Akce se koná 18.01. 2020 tj. V sobotu od 12°° hod v naší klubovně u rybníka. Pro sponzory připraví MO občerstvení ve formě vepřových hodů. Jednotliví sponzoři budou obesláni pozvánkou SMS zprávou-zajistí jednatel p.Kopecký.

3.

Bylo podáno jednatelem MO řádné vyúčtování dotace na základě smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku č.s 37/2019 za rok 2019 v termínu do 15.12.2019 tak jak je položkově vedeno v účetnictví naší MO.

4.

Byl sestaven podrobný kalendář s přesnými termíny našich akcí pro rok 2020. Podrobnné termíny jsou zveřejněny na našem webu. Zde. Termíny budou předneseny i na schůzi vedoucích spolků na OÚ Hovorčovice dne 20.1.2020 a zveřejněny v hovorčovických novinách.

5. Pokračuje jednání s OÚ a ÚSMP ohledně konání feederových závodů na rybníku v Hovorčovicích.

6. Z důvodu rušení pokladny v KB Beranových byly vystaveny nové vkladové karty do bankomatů, tato transakce byla neoprávněně spoplatněna. Byla podána reklamace na poplatky za vydání platebních karet a vedení účtu. Reklamace byla z strany KB byla uznána.

7.Schůze byla zakončena v 21 hodin.

Zapsal Petr Kopecký

Jednatel MO