Zápis z členské výroční schůze 25.2.2017

Zápis z členské výroční schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace v Hovorčovicích konané dne 25.2.2017 v restauraci Privat Grill Hovorčovice

 Přítomno: 42 členů (viz.prezenční listina – Příloha 1 )                Členská základna: 106 členů

 Program:

 1. Zahájení a volba komisí
 2. Pokladní zpráva

 3. Účetní zpráva

 4. Revizní komise

 5. Předseda MO-zpráva o činnosti

 6. Zpráva vodohospodáře

 7. Zpráva hospodáře

 8. Slovo starosty Hovorčovic

 9. Diskuse

 10. Usnesení

 11. Závěr a pohoštění

 1)V 10:00 byla předsedou místní organizace panem Jiřím Vegrichtem schůze zahájena. Nejprve omluvil členy výboru Petra Kopeckého a Jana Žáka, kteří se nemohli členské schůze zúčastnit.

 Zvolena byla mandátová a návrhová komise ve shodném složení.

 p. Makal-předseda , p. Dauda, p.Havlíček

 Pro hlasovalo 42 členů

Proti 0 členů

p. Makal přednesl, že komise spočítala členy a schůze se účastní 42 členů a že se 15 mimut vyčká na opozdilce. Nikdo další již nepřišel a tak prohlásil, že členská schůze je usnesení schopna.

 2)Pokladní zpráva byla přednesena účetním p. Dusilem, kterého pověřil pokladník p. Havelka.

K 1.12.2017 byla změněna banka, kde vede naše organizace účet ,z důvodů poplatků, novým

peněžním ústavem je Komerční Banka v Letňanech, Beranových 65., informoval přítomné.

 3) Účetní zprávu přednesl rovněž p. J. Dusil. Vysvětlil podrobnosti k výdajům za uplynulý rok.

Číselně přednesl stavy účtu a pokladny.

 Stav banky účtu k 1.1.2016 122,184,- k 31.12.2016 127.026,-

Stav pokladna k 1.1.2016 16.994,- k 31.12.2016 418,-

 Přednesl předpokládaný rozpočet na rok 2017 ve výši 50.000,- Kč.

 4) Za revizní komisi se ujal slova předseda RK Petr Míka. Informoval o odebrané povolence našeho člena jak se přestupek stal a jaký byl uložen trest. Znovu upozornil na nejčastější přestupky. Apeloval na dodržování ryb. řádu.

5)Předseda MO-zpráva o činnosti.

Zkontroloval usnesení z minulé členské schůze, vyjádřil se k jednotlivým bodům usnesení a konstatoval, že byly naplněny. Konkrétně: Hovořil o proběhlých závodech za rok 2016 a to 30. 4.-1. 5. 2016 a 15.-16. 10. 2016. Oba závody vzhledem k předešlému zarybnění byly vyhodnoceny jako velmi úspěšné. Zmínil i jednotlivé vítěze závodů. Dále hovořil o zájezdech, které místní organizace pořádala. V roce 2016 proběhly dva zájezdy a to 17.-19. 6. 2016 Slapy a Roudná v termínu 23-25.9.2016. Oba zájezdy byly úspěšné a přínosné.

Dále mluvil o klubovně, která je v podstatě hotová a připravená místnímu svazu dobře sloužit. Poslední drobné dodělávky se uskuteční v rámci brigád 2017. Následovalo velké poděkování všem, kteří se na jejím vzniku podíleli. Vyzdvihl také, že díky obětavosti a dobrovolnické práci členů, byla klubovna vybudována za minimální náklady. Dále hovořil o brigádách v uplynulém roce 2016, že byly vyhlášeny dva brigádní termíny, při kterých se pracovalo zejména na klubovně a také na úklidu kolem rybníka. Poděkováno bylo panu Jiřímu Budskému za pravidelné sečení trávy kolem rybníka. Na závěr ještě byly členové požádáni o větší účast v roce 2017.       

Zhodnotil kulturní činnost, zejména zábavu, která byla vyhodnocena jako velmi úspěšná. Podíl na tom měla nová hudební skupina Rosomáci a hlavně díky mnoha štědrým sponzorům i bohatá tombola. Všem ještě jednou děkoval.

Dále oznámil rezignaci Stanislava Havelky na funkci pokladníka a to k 31. 3. 1017. Jeho nahrazení se bude řešit na nejbližší výborové schůzi, dodal.

Nakonec ve zprávě mluvil o místních hovorčovických akcích, které spolupořádá naše organizace jakožto spolek ve spolupráci s obcí či jinými organizacemi.

Starostenský guláš – náš spolek získal na obou vyhlášených soutěžích druhé místo.

Rybí polévka – uspořádali místní rybáři pro občany obce.

Dětský den – měl velkou účast, jen ryb se nachytalo málo, kvůli vodním rostlinám, které vybujely v rybníce po jeho revitalizaci. Tato akce měla též za přínos zvýšení počtu nejmladších členů. Upozornil na prospěšnost vybudování a provozování rybářského kroužku pro mládež.

 6)Zpráva vodohospodáře

 Zhodnotil stav rybníka a vody v něm jako velmi dobrý. Mluvil o náletové vegetaci, která zůstala v rybníku po revitalizaci.

Dále rybáře informoval o změnách v rybářském řádu pro rok 2017 a z pozice porybného apeloval na dodržování ryb. řádu. Upozornil též na nejčastější přestupky.

 7)Zpráva hospodáře

Byla přednesena ústně hospodářem M. Novákem.

Sdělil členům aktuální stav o počtu členů :

Dospělí 106

Mládež a ZTP 2

Děti 10

Mluvil o prodaných povolenkách. Dále pak hovořil číselně o celkových počtech a druzích ulovených ryb v naší organizaci.

Zprávu zakončil slovem o kontrolách rybářské stráže a o jednom případu odebrání povolenky na 3 měsíce za nedodržení denní doby lovu. Navázal tím na předchozí slova vodohospodáře.

8)Slovo starosty obce Hovorčovice (pozván jako host)

Pan Jiří Novák vyzdvihl ve své řeči především vynikající vztah místní organizace ke své obci a poděkoval za uspořádané akce. Dále hovořil o významné pomoci rybářů na akcích pořádaných obcí. Potvrdil vážný zájem obce na spolupráci s rybáři. Řekl , že se i nadále bude zasazovat o finanční podporu našeho spolku.

  9)Diskuse.

 Do diskuse se přihlásil p. Budský a sdělil své názory a podměty pro organizaci brigád. Jeho podměty byly zaznamenány a brigádní referent p. Petr Makal je vzal na vědomí. Dále pak

p. Budský apeloval na ostatní členy, aby se brigád účastnili.

Dále odpovídal Josef Kopecký na dotazy ohledně některých ustanovení rybářského řádu.

 Závěr diskuse byl ve znamení rybí osádky rybníka. Zaznělo několik příspěvků, jaké rybí druhy je do rybníka třeba ještě přidat. Debata byla však pouze akademická, protože bylo vysvětleno, že o rybí osádku, násady se stará majitel ÚSMP, nikoliv naše organizace.

 10)Usnesení z členské schůze MO ČRS Hovorčovice

 Předseda návrhové komise p. Makal přednesl návrh usnesení , které bylo odhlasováno.

 42 členů pro

0 členů proti

 Usnesení je součástí přílohy tohoto zápisu. (Příloha 2)

 11)Závěr

 Schůze byla zakončena v 11.45 hodin. Bylo podáno občerstvení, následoval prodej povolenek.

    V Hovorčovicích 25.2.2017

Jiří Vegricht – předseda MO

                                                                                                                           Jan Čvančara – člen