Zápis z členské výroční schůze ze dne 27.2.2016

V Hovorčovice 27.2.2016

Zápis z členské výroční schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace v Hovorčovicích

konané dne 27.2.2016 v restauraci Privat Grill Hovorčovice

Přítomno: 49 členů (viz.prezenční listina)

Členská základna:108 členů

Program:

 1. Zahájení

 2. Pokladní zpráva

 3. Účetní zpráva

 4. Revizní komise

 5. Předseda MO-zpráva o činnosti

 6. Zpráva hospodáře

 7. Zpráva vodohospodáře

 8. Slovo starosty Hovorčovic

 9. Diskuse

 10. Usnesení

 11. Závěr a pohoštění

1)Schůze byla zahájena předsedou MO J.Vegrichtem v 10.15 hodin. Předseda přivítal všechny přítomné a poděkoval všem za účast na schůzi. Pověřil jednatele Petra Kopeckého vedením schůze.Vyzval přítomné, aby minutou ticha uctili památku zesnulých členů MO v uplynulém roce.

2)Pokladní zprávu přednesl pokladník S.Havelka. Číselně vyjádřil zůstatky na účtě a hotovosti.

3)Účetní zprávu přednesl J.Dusil. Vysvětlil podrobnosti k výdajům za uplynulý rok. Obeznámil přítomné o deficitu hospodaření v roce 2015 a vysvětlil důvody, zejména investice do rybářské klubovny. Upozornil na velké poplatky za vedení účtu našeho spolku u České Spořitelny. Obeznámil přítomné s rozpočtem na rok 2016.

4)Za revizní komisi se ujal slova předseda RK Petr Míka. Slovně vyjádřil, že komise neshledala závad v hospodaření a řádně provedla kontolu účetní knihy. Vznesl připomínku k výboru s námitkou k výběrům z ůčtu MO. Doposud k výběru hotovosti bylo třeba min.dvou členů výboru. Jak je možné že nyní výběr provádí pouze jedna pověřená osoba?

Odpovídal jednatel Petr Kopecký. Výbor MO Hovorčovice na výborové schůzi dne 25.3.2015 odsouhlasil reorganizaci účtu viz bod 3. Zápis z výborové schůze byl všem řádně rozeslán a zveřejněn na našem webu.

3. Pokladna a reorganizace účtu

Od 1.4.2015 bude veškeré finanční transakce hotovostní i bezhotovostní zajišťovat pokladník Stanislav Havelka. Bude mu navýšena roční odměna 200,-Kč na místo účetního Jiřího Dusila. Důvodem změny je nutnost obměny starého účtu za nový. Bude zřízen elektronický účet s platební kartou. Dispoziční právo získá předseda a pokladník. Předseda, jakožto správce účtu, může umožnit manipulaci s účtem ještě třetí osobě z členů výboru a to volbou. Hospodář M.Novák bude předávat informace ohledně úhrad pokladníkovi , který bude platby realizovat.“

Jednatel rovněž informoval, že při reorganizaci účtu se bohužel nepovedlo vyjednat vedení účtu zdarma z důvodu obchodních podmínek České Spořitelny vůči spolkům a organizacím. Nadále bude organizace usilovat o zrušení tohoto poplatku a to i s možností převodu účtu ke konkurenční bance.

5)Předseda MO-zpráva o činnosti.

Zkontoloval usnesení z minulé členské schůze, vyjádřil se k jednotlivým bodům usnesení a konstatoval, že byly naplněny, vyjma nekonání závodů z důvodu čištění rybníka v Hovorčovicích. Mluvil jak o činnosti výboru, probíhajících prací na klubovně tak o proběhlých akcí v roce 2015 zájezdy, zábava. Dále informoval přítomné o spádové adrese pracoviště pro státní rybářské lístky. Nechal odhlasovat zvýšení částky zarybnění o 100,-Kč. Odhlasováno jednomyslně.

Přednesl návrh činnosti organizace na rok 2016:

Organizovat dva zájezdy

Rybářskou zábavu

Dětský den

Závody

Pergola na klubovně

Dále vyzval přítomné na větší odpovědnost při plnění brigád, mluvil o dokončeném procesu čištění rybníka v Hovorčovicích .

6)Zpráva hospodáře

Byla přednesena ústně hospodářem M.Novákem. Mluvil o dosažených úlovcích jednotlivých druhů ryb v naší organizaci. Vyplňování úlov.lístků. Zmínil navýšení členek-rybářek v naší MO.

7)Zpráva vodohospodáře

Vodohospodář J.Kopecký z důvodu čištění rybníka v Hovorčovicích mluvil jakožto rybářská stráž o zapisování docházek, o kontrolách povolenek. Informoval o jednoltlivých změnách v rybářském řádu.

8)Krátce pohovořil starosta obce Hovorčovice. Kladně se vyjádřil k práci spolků v obci. Řekl , že se i nadále bude zasazovat o finanční podporu těchto spolků. Poznamenal, že to je již čtvrtá návštěva na naší výroční schůzi. Oznámil záměr obce o vybudování nové školy a sálu (tělocvična) na sousedním pozemku. A to i se záměrem uskutečňovat zde společenské akce spolků jako je náš. Proběhla diskuse a vysvětlení mezi ním a členem naší organizace panem Jiřím Buckým. Ten si postěžoval na narušení nově zkultivaného pozemku u rybníka. Celá věc byla na členské schůzi vysvětlena.

9)Diskuse.

Vystoupil pan Jakub. Dotaz zněl na zarůstání vrbou nově napuštěného rybníka. Odpovídal předseda, že toto je v kompetenci majitele tzn. ÚSMP a dle jeho pokynů se bude postupovat. Dále vznesl připomínku p.Míka jakožto předseda reviz.komise a informoval výbor o ceně odvodu za brigádní činnost svazu. Svazu se odvádí 100,-Kč na člena nikoliv jedna třetina. Pan O.Pěkný upozornil na plující hadici u čestla rybníka , která by mohla znemožňovat rybolov. Odpověď:“Hadice bude více zatopena“.

10)Usnesení z členské schůze MO ČRS Hovorčovice

Byla zvolena mandátová a návrhová komise ve složení:

Makal,Muller,Havlíček.

Zvolena jednomyslně. Účast přepočítal a oznámil p.Makal- 49 členů.

Členská schůze schvaluje:

a)Zprávu o činnosti MO v roce 2015

b)Účetní uzávěrku za rok 2015

c)Rozpočet na rok 2016

d)Navýšení zarybnění pro nového člena na 500,-Kč

Členská schůze bere na vědomí:

a)Zprávu revizní komise

Členská schůze ukládá:

a)Zajistit dva zájezdy

b)Zajistit rybářskou zábavu

c)Zajistit Dětský den

d)Zajistit 2xzávody

e)Zajistit další práce na klubovně

11)Závěr

Schůze byla zakončena v 11.15 hodin. Bylo podáno občerstvení, následoval prodej povolenek.

  

V Hovorčovicích 27.2.2016

 Jednatel MO ČRS Hovorčovice

Petr Kopecký