Zápis z výroční členské schůze 23.2.2019

V Hovorčovice 23.2.2019

Zápis z členské výroční schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace v Hovorčovicích

konané dne 23.2.2019 v restauraci Privat Grill Hovorčovice

Přítomno: 44 členů (viz. prezenční listina) 42dospělí-platné hlasy + 2děti

Schůzi zahájil předseda J. Vegricht v 10 hod. , přivítal všechny přítomné poděkoval za účast a nechal uctít minutou ticha památku zesnulých dvou členů pana Pechana a pana Vařečky . Určil řízením schůze jednatele Petra Kopeckého a předal mu slovo.

Jednatel rovněž přivítal přítomné a vyzval k volbě mandátové a návrhové komise. Prohěhla volba navržených členů p.Šimánka , p.Nohavi, a p.Mullera.

 1. Volba komisí

a) Mandátová p. Šimánek

p. Nohava

p. Muller

Proběhla volba : pro 42 proti 0 zdržel 0

b) Návrhová-ve stejném složení

Proběhla volba : pro 42 proti 0 zdržel 0

p.Šimánek konstatoval, že členská schůze je usnesení schopna a předal slovo jednateli, který přečetl program, ten byl jednohlasně odhlasován beze změn.

Program schůze MO ČRS Hovorčovice 

1. Volba komisí – usnášení schopnost

2. Zpráva o činnosti MO za období od poslední schůze, usnesenípředseda Jiří Vegricht

3. Zpráva hospodářeJaroslav Král

4. Pokladna a Vedoucí mládeže – Jan Čvančara

5. Dozorčí komise –Účetní zpráva, závěrka za rok 2018 + rozpočet na rok 2018 – Jiří Dusil

6. Zpráva vodohospodáře, rybářská strážJosef Kopecký

7. Jednatel Petr Kopecký

8. Slovo zastupitele OÚ – pan Šimánek

9. Plány pro rok 2019 – předseda Jiří Vegricht

10. Diskuse

11. Návrh usnesení

12. Občerstvení a závěr

  1. Zpráva o činnosti MO za minulé období – J. Vegricht

Předseda j.Vegricht hodnotil činnost výboru a proběhlé úkoly z usnesení minulé čl.schůze.

Jmenovitě oba zájezdy MO, hodnotil závody, dětský kroužek ,zmínil účast MO na obecních akcí. Rovněž členy informoval o pracích na klubovně v Hovorčovicích, vlastní elektrifikaci,  brigádní činnosti, sečení trávy apod. Poděkoval jmenovitě p. Kopeckému a p. Mulerovi za zřízení el. přípojky ke klubovně.

   1. Zpráva hospodáře – J. Král

Informoval přítomné číselně o množství úlovků na rybníku v Hovorčovicích dále o násadách na Mratínský potok, ale i všeobecně celkově vysazované ryby USMP upřesnil počet platných členů MO, nahlásil nové termíny prodejů povolenek, poukázal na nový způsob výdeje povolenek skrze elektronickou evidenci EvMO. Navrhl členské schůzi , aby odsouhlasila manipulační poplatek za neplnění čl.povinností v řádných termínech na 200,-Kč. Prohěhlo hlasování:

Pro návrh: 39

Proti : 2

Zdržel se : 1

  1. Pokladník-Vedoucí mládeže- Jan Čvančara

p.Čvančara nejprve přečetl pokladní zprávu tzn. stav hotovosti na začátku a na konci období, jmenoval nejvyšší platby MO. Dále informoval o probíhajícím kroužku malých rybářů kolik se účastní dětí, jaký je program kroužku a v jakých časech kroužek probíhá.

5. Dozorčí komise – Jiří Dusil

p.Dusil informoval členskou schůzi, že neshledala žádných závad v hospodaření organizace.

Bez závad.

6. Zpráva vodohospodáře a slovo ryb.stráže- J. Kopecký

Mluvil o stavu rybníka v Hovorčovicích, umrtí části násady, kde byla likvidována. Mluvil o suchu, které mělo za následek nulový přítok do rybníka. Jako ryb.stáž upozornil na nejdůležitější změny v ryb. Zákoně. Dále hovořil o přísných poměrech RS na středočeském území zejména Labe, které naši rybáři hojně navštěvují a nakonec jmenoval nové revíry ÚSMP.

7. Slovo jednatele – P. Kopecký

Mluvil o účasti na školení ohledně přechodu na EvMO a důvodech tohoto kroku., nákupu nového PC vybavení. Informoval členy o směrnici GDPR. Zmínil funkčnost a prospěšnost webu rybari-hovorcovice.cz a informoval členy ohledně vlastnictví domény. Obeznámil přítomné , že účetnictví kontroluje dozorčí komise, že je možné do něj jakémukoliv členu MO nahlídnout. Daňové přiznání a výkazy budou zpracovány externí účet.firmou. Dále upozornil přítomné na nutnost větších zásahů a údržby rybníka v Hovorčovicích řešit s ÚSMP jakožto vlastníkem, nikoliv na vlastní zodpovědnost.

  1. Slovo zastupitele OÚ

Vystoupil p. Šimánek, který nejprve omluvil starostu a následně místostarostu z nepřítomnosti na schůzi. Mluvil o dobrém vztahu MO a obecního úřadu, vyjádřil se pro další podporu spolku. Ocenil účast na akcích organizovaných obcí, zejména „starostenského guláše“ informoval o chystané úpravě jeho pravidel.

  1. Plány na rok 2019 – J. Vegricht

Představil členské schůzi jednotlivě plány výboru na rok 2019, kalendář plánovaných akcí.

  1. Diskuse

Vystoupil člen p. Hirschkorn a požádal výbor a celou členskou schůzi o podání návrhu na ÚSMP ohledně hájení kapra nad 70cm v Hovorčovickém rybníku. Odpověděl jednatel, že toto není v kompetenci MO, ale svazu a že bude informovat ÚSMP, následně nechal hlasovat.

S návrhem hájit kapra nad 70cm v Hovorčovickém rybníku

Souhlasilo 38 členů , 2 proti a 1 se zdržel hlasování.

Dále proběhl dotaz p. Kopeckého na pana Šimánka z OÚ ohledně parkování a příjezdu k rybníku ze strany stará náves. Bylo odpovězeno p. Šimánkem, že je na starou náves vjezd zakázán, označeno cedulemi od kostela. J,.Vegricht se dotazoval na nová pravidla „Starostenský guláš“.

11.Návrh usnesení – předseda p. Šimánek

Přednesl p. Šimánek, viz příloha II Zápisu.

12.Občerstvení a závěr

Proběhlo pohoštění členů a schůzi uzavřel v 11 30 hodin J. Vegricht.

________________________________________________________________

Usnesení

členské schůze MO ČRS v Hovorčovicích

konané dne 23.2.2019 v restauraci Privat Grill

Členská schůze schvaluje:

a) zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze,

b) účetní závěrku za rok 2018,

c) rozpočet na rok 2019

d) zprávu pokladní

Členská schůze bere na vědomí:

a) zprávu dozorčí komise

b) zprávu vedoucího mládeže

c) zprávu hospodáře

e) zprávu vodohospodáře a ryb.stráže

f) slovo zastupitele OÚ

Členská schůze ukládá:

a) výboru MO projednat přednesené diskusní příspěvky

b) Zajistit 2x závody na rybníku v Hovorčovicích

c) Zajistit Dětský den

d) Zajistit organizaci ryb. Zájezdu

e) Uskutečnit ryb.zábavu

Návrhová komise:

p. Šimánek-předseda

p. Nohava

p. Muler

Účetní zpráva 2018, rozpočet na rok 2019

Banka

začátek k 1.1.2018 118 256,26 Kč

konec k 31.12.2018 116 503,26 Kč

Pokladna

začátek k 1.1.2018 10 962,- Kč

konec k 31.12.2018 16 607,- Kč

Rozpočet na rok 2019

Příjmy 370 000,- Kč

Výdaje 365 000,- Kč

Zápis zpracoval

Petr Kopecký

Jednatel MO ČRS Hovorčovice