Zápis z výroční členské schůze 24.2.2018

V Hovorčovice 24.2.2018

Zápis z členské výroční schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace v Hovorčovicích

konané dne 24.2.2018 v restauraci Privat Grill Hovorčovice

Přítomno: 46 členů (viz. prezenční listina)

Schůzi zahájil předseda J. Vegricht v 10 hodin, přivítal všechny přítomné poděkoval za účast a nechal uctít minutou ticha památku zesnulého člena . Určil řízením schůze jednatele Petra Kopeckého a předal mu slovo.

Jednatel rovněž přivítal přítomné a přečetl program schůze, dotázal se na jeho schválení. Program schůze byl jednomyslně odhlasován a je přílohou I. Zápisu.

 1. Volba komisí

a)Mandátová p. Šimánek

p. Bunc

p. Schnaider

Proběhla volba : pro 46 proti 0 zdržel 0

b)Volební

p. Šimánek

p. Bunc

p. Schnaider

Proběhla volba : pro 46 proti 0 zdržel 0

c)Návrhová

p. Šimánek

p. Bunc

p. Schnaider

Proběhla volba : pro 46 proti 0 zdržel 0

  1. Zpráva o činnosti MO za minulé období – J. Vegricht

Mluvil o proběhnutých akcích v roce 2017 jmenovitě zájezdy, závody, zábavě a dětském dnu. Zhodnotil celé minulé volební období. Vyzval členy k větší aktivitě v organizaci jak k pořádaným akcím tak k brigádní činnosti. Byla zajištěna sleva u f. MIVARDI pro všechny členy pro nákup ryb. potřeb. Poděkoval vedoucímu mládeže za vedení ryb. kroužku dětí.

   1. Zpráva hospodáře – M. Novák

Informoval přítomné číselně o množství úlovků na rybníku v Hovorčovicích o drobném nárůstu nejmladších členů.

4,Vedoucí mládeže- Jan Čvančara

Představil se spolku, mluvil o založení kroužku dětí, představách jak dále pracovat s mládeží. Uvedl termíny kdy kroužek probíhá a ocenil pomoc p. Šimánka v kroužku.

5.Účetní zpráva – Jiří Dusil

J. Dusil nejprve seznámil přítomné s účetní závěrkou pokladny a bankovního účtu, objasnil přítomným důvod minusového stavu pokladny na začátku období z důvodu změny peněžního ústavu a nemožnosti výběru hotovosti do pokladny. Dále hovořil o investicích

v roce 2017 (traktor, zařízení klubovny) a vyzdvihl výsledek kladného hospodaření výboru.

Účetní zpráva je přílohou II. Zápisu.

6.Zpráva dozorčí komice – Petr Míka

Byla přednesena pouze ústně. Informoval o zadržení 2 povolenek za překročení doby lovu. Jako předseda RK odsouhlasil hospodaření výboru.

7.Zpráva vodohospodáře, rybářská stráž- Josef Kopecký

J. Kopecký nejprve hovořil o úhynu ryb na hovor. rybníku na jaře 2017, dále o změnách na jednotlivých revírech, změně dobu lovy ryb od 1.4.2018. Jako ryb. stráž upozornil na nejčastější prohřešky s kterými se setkává.

  1. Slovo starosty Hovorčovic – Jiří Novák

p. Novák pozdravil přítomné zdůraznil, že nenavštěvuje spolek z agitačních voleb. důvodů ale z důvodu dobrého vztahu spolku a obce, kladně se vyjádřil i ke spolupráci s ÚSMP p. Mužíkem , ohledně povolení svodu dešťové vody do rybníka. Mluvil o strpení se stavem chodníku po stavbě školy. I nadále přislíbil pomoc spolkům v obci všeobecně.

  1. Jednatel – Petr Kopecký

Zdůvodnil vydaný oběžník ohledně zaměstnání členů. Vyzval přítomné k pomoci výboru v oblastech IT, účetnictví a práva. Informoval členskou základnu o nařízení připojení k internetu a vedení člen. základny v elektron. podobě.

  1. Volby výboru, RK a delegátů

Proběhla volba výboru MO, RK a delegátů, volbu vedl předseda voleb. komise p. Šimánek. Viz. Usnesení, příloha III. Zápisu.

Volba : pro 46 proti 0 zdržel 0

  1. Diskuse

V diskusi vystoupil -p. Schnaider ptal se na výši vyjednané slevy a adresu firmy pro nákup ryb. potřeb, odpovídal J. Vegricht.

-p. Kopecký Josef připomněl ještě správný zápis ulovených ryb do úlovkových lístků.

-p. J. Vegricht poděkoval za novou volbu a výboru MO za práci v uplynulém období.

12.Návrh Usnesení MO ČRS Hovorčovice

Přednesl p. Šimánek, viz příloha IV. Zápisu.

   1. Občerstvení a závěr

Proběhlo pohoštění členů a schůzi uzavřel v 11 30 hodin J. Vegricht.

Zápis zpracoval 
Petr Kopecký
Jednatel MO ČRS Hovorčovice

________________________________________________________________

Usnesení

členské schůze MO ČRS v Hovorčovicích

konané dne 24.2.2018 v restauraci Privat Grill

Členská schůze schvaluje:

a) zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze

b) účetní zprávu, závěrku za rok 2017, rozpočet na rok 2018

Členská schůze bere na vědomí:

a) zprávu dozorčí komise

Členská schůze volí:

a) výbor MO ČRS ve složení

1.Jiří Vegricht – předseda (statutární orgán)

2.Jan Žák – místopředseda

3.Petr Kopecký – jednatel (statutární orgán)

4.Jaroslav Král – hospodář

5.Jan Čvančara – Pokladník, Vedoucí dětí a mládeže

6.Albert Dauda – brigádní referent

7.Josef Kopecký – Vodohospodář

b) dozorčí komisi MO ve složení

1. Jiří Dusil – předseda

2. Jiří Hrabar

3. Václav Havlíček

c) delegáta územní konference pan Jan Žák

Členská schůze navrhuje:

delegáta Republikového sněmu ČRS pan Jan Čvančara

Členská schůze ukládá:

Zajistit: 2x Zájezd

             2x Závody

             1x Dětský den

              1x Zábava

Návrhová komise:

p. Šimánek

p. Bunc

p. Schnaider